Nguyên Long : Giải thích cấp độ tu luyện trong Nguyên long

CẢNH GIỚI TU LUYỆN

Nguyên Hồn đại biểu là tư chất, hoặc nói là tương lai tiềm lực, không hoàn toàn đại biểu thực lực chân chính. Nguyên Hồn mỗi thăng cấp một lần, liền sẽ gia tăng vừa đến chín số lượng không đợi Khiếu Huyệt, Khiếu Huyệt càng nhiều, hấp thu linh khí tốc độ càng nhanh. Cho nên cao cấp Nguyên Hồn cũng ý nghĩa tương lai tiềm lực càng lớn.


Cảnh giới tu luyện trong Nguyên long được chia từ thấp tới cao lần lượt là: Bất Nhập Lưu, đây là cảnh giới ban đầu của Vương Thắng, hơn nữa còn là Tàn Hồn → Nhất Trọng Cảnh → Nhị Trọng Cảnh → Tam Trọng Cảnh → Tứ → Ngũ → Lục → Thất → Bát → Cửu Trọng Cảnh (Nguyên Bản Truyền Kỳ cảnh giới) → Kế tiếp là Thập Trọng Cảnh (Chân Truyền Kỳ cảnh giới ) → Thập Nhất Trọng Cảnh (Sử Thi cảnh giới) → Thập Nhị Trọng Cảnh → Thập Tam Trọng Cảnh → Thập Tứ Trọng Cảnh.

GIẢI THÍCH

Trong Nguyên Long – Nguyên hồn là một loại hình thái đặc thù được hình thành bởi linh hồn yêu thú sau khi chết. Có thể tiến hành thăng cấp theo nguyên bản chủng loại yêu thú. Ví dụ như, có chủng loại yêu thú chỉ có thể thăng cấp một lần, loại này thuộc và được gọi là nhất tinh. Nếu có thể thăng cấp chín lần thì chính là cửu tinh. Mà nếu ngay cả một lần cũng không thể thăng cấp, vậy chính là bất nhập lưu. Hoặc một loại thấp hơn nữa, loại không trọn vẹn thì được gọi là tàn hồn.

Nguyên Long – Nguyên hồn có thể tự động hấp thu linh khí xung quanh, nếu như tăng thêm công pháp thích hợp sẽ có thể tăng tốc độ hấp thu linh khí lên cực lớn.

Mỗi lần Nguyên Hồn thăng cấp sẽ tăng thêm, từ một đến chín cái Khiếu Huyệt khác nhau, càng nhiều Khiếu Huyệt thì khả năng hấp thụ linh khí càng nhanh. Do đó Nguyên Hồn càng càng cao cấp thì càng tượng trưng cho tiềm năng tương lai càng mạnh. Tuy nhiên, nguyên hồn chỉ đại biểu tư chất cùng tiềm lực, nó hoàn toàn không chân chính đại biểu sức chiến đấu.

Các Nguyên Hồn khác nhau đều sẽ có những biểu hiện khác nhau, nhưng mọi người đều đồng ý rằng chúng được xác định bởi số lần Nguyên Hồn thực sự đã được thăng cấp. Thăng cấp một lần thì được coi là Nhất trọng cảnh, thăng cấp hai lần chính là nhị trọng cảnh, cứ thế mà suy ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.