Đấu La Đại Lục: Hệ Thống Tu Luyện Và Giới Thiệu Nhân Vật

Đấu La Đại Lục là một vũ trụ rộng lớn với số lượng nhân vật đa dạng. Trong đó thực Lực là quan trọng nhất. Chỉ có bản thân mạnh mẽ mới có tư các nói chuyện.

Hệ Thống Tu Luyện

LEVEL >100

Nhân Vật

HỒN THÁNH


HỒN ĐẤU LA


PHONG HÀO ĐẤU LA


THẦN

Còn thiếu sót nhiều nhân vật, các bạn hãy để lại những cái tên chưa được liệt kê cho mình và những bạn khác biết nhé…