Đấu La Đại Lục: Hệ Thống Tu Luyện Và Giới Thiệu Nhân Vật

Posted by

Đấu La Đại Lục: Hệ thống tu luyện và danh sách nhân vật cấp độ Hồn Thánh, Hồn Đấu La, Phong Hào Đấu La và Thần Cấp trong Đấu La Đại Lục.

Đấu La Đại Lục là một vũ trụ rộng lớn với số lượng nhân vật đa dạng và trong Đấu La Đại Lục cũng như các tác phẩm khác. Thực Lực là quan trọng nhất đối với một người. Thực Lực vi tôn – bản thân mạnh mẽ mới có tư các nói chuyện.

Hệ Thống Tu Luyện

LEVEL >100

Nhân Vật

HỒN THÁNH


HỒN ĐẤU LA


PHONG HÀO ĐẤU LA


THẦN

2 comments

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.