Đấu Đế Mạnh Như Thế nào?

Đấu Đế là đẳng cấp cao nhất tại Đấu Khí Đại Lục. Là một hình thức chứng tỏ người cai trị thế giới này. Bất cứ thứ gì liên quan đến từ “Đế” đều sẽ có giá trị tăng vọt, giống như Đế phẩm đan dược, Đế cảnh linh hồn