Cấp Độ Tu Luyện Trong Võ Thần Chúa Tể

1.Tu vi của Võ Giả: Được chia lần lượt từ thấp tới cao là: Nhân Cấp -> Địa Cấp -> Thiên Cấp -> Huyền Cấp -> Võ Tông -> Võ Tôn -> Võ Vương -> Võ Hoàng -> Võ Đế -> Phàm Thánh -> Địa Thánh -> Thiên Thánh -> Thánh Chủ -> Nhân Tôn -> Địa Tôn -> Thiên Tôn -> Chí Tôn -> và cảnh giới cuối cùng là Siêu Thoát Chi Cảnh.

Trong đó mỗi cấp phân đều được phân từ: bán bộ -> sơ kỳ -> sơ kỳ đỉnh phong -> trung kỳ -> trung kỳ đỉnh phong -> hậu kỳ -> và cuối cùng là hậu kỳ đỉnh phong. Khi thực thực lực đạt tơi Thánh cấp liền có thể phá toái hư không, phi thăng Thiên Giới.

Cảnh giới Võ Vương yêu cầu cần phải cảm ngộ ý cảnh áo nghĩa, từ đó đem nó thăng hoa đồng thời nhận được thiên địa ý chí thừa nhận thì mới có thể nhập đạo.

Cảnh giới Võ Hoàng cần tu luyện Không Gian Ý Cảnh, ngưng luyện không gian đạo tắc chi lực, thậm chí có thể thi triển kết giới lĩnh vực.

Cảnh giới Võ Đế cần cảm ngộ quy tắc chi lực, đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, tự sáng tạo ra đại đạo của chính mình.

Ở cảnh giới Thánh cấp thì lại tập trung chủ tu Linh Hồn Lực cùng bản nguyên chi lực linh hồn, Bao trùm tại quy tắc phía trên mới có thể đạt đến Võ Phá Hư Không

2.Công Pháp: Phẩm giai Công pháp võ kỹ chia từ thấp tới cao lần lượt là: Hoàng -> Huyền -> Địa -> Thiên -> Thánh. Trong đó mỗi giai cũng được chia từ Hạ Giai tới Trung Giai tới Thượng Giai.

3.Đẳng Cấp Linh Hồn Lực: Hư Vô -> Tụ Hồn Ngưng Hình -> Phá Hư. Tằng đẳng cấp này chia từ Nhất tới Cửu Giai. Tác dụng chủ yếu là đề thăng cảnh giới, cấm chế, luyện đan, bày trận, luyện binh, khống chế quái thú.

Trong đó Luyện Dược Sư, Huyết Mạch Sư, Luyện Khí Sư hay Trận Pháp Sư, mỗi giai tôn xưng cùng võ giả đối ứng chia làm cửu giai.